S T A T U T

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W KIWITACH

Z FILIĄ W ŻEGOTACH

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1

1. Szkoła Podstawowa w Kiwitach wraz z Filią w Żegotach jest publiczną szkołą podstawową.

2. Siedzibą szkoły jest budynek szkolny w Kiwitach 63a i budynek szkoły filialnej w Żegotach nr 91

3. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa w Kiwitach i jest używana w pełnym brzmieniu.

4. Szkołę prowadzi Gmina Kiwity

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

 

§ 2

1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.

2. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.

3. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

 

§ 3

1. Szkoła jest jednostką budżetową.

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

§ 4

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)    szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową  w Kiwitach,

2)    statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Kiwitach,

3)    nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,

4)    rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby      (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

5)    organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Kiwity.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 5

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

 

§ 6

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych,

2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,

3) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

4. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej. Projekty mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo z wykorzystaniem m.in. technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

§ 7

1. Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie całościowego rozwoju dziecka w zakresie zadań związanych z:

1) wspieraniem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2) tworzeniem warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3) wspieraniem aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4) zapewnieniem prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5) wspieraniem samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doborem treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6) wzmacnianiem poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7) promowaniem ochrony zdrowia, tworzeniem sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8) przygotowywaniem do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbaniem o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w szkole oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9) tworzeniem sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10) tworzeniem warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11) tworzeniem warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12) współdziałaniem z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13) kreowaniem, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w szkole, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

14) systematycznym uzupełnianiem, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15) systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

16) organizowaniem zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego,

17) tworzeniem sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

2. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 i 2 poprzez:

1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia,

2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia,

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,

6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów,

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka,

8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,

9) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu,

10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,

11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia,

13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i właściwą postawę ciała,

14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej,

15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy,

16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo,

17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności,

18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego stosunku,

19) rozwijanie umiejętności asertywnych,

20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,

21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich,

23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego,

24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym i prywatnym,

25) integrację uczniów niepełnosprawnych,

26) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom zgodnie z odrębnym dokumentem: „Procedury i zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej”.

 

§ 8

Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:

1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,

2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,

3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole,

4) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej,

5) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,

6) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Lidzbarku Warm., Sądem Rodzinnym w Lidzbarku Warm., Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kiwitach i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.

 

§ 9

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:

1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole podczas opieki przez nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach zasady i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie dyrektora szkoły,

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,

4) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami i po zajęciach lekcyjnych,

5) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,

6) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych,

7) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,

8) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej,

9) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,

10) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,

11) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,

12) omawianie zasad bezpieczeństwa podczas dojazdu do i ze szkoły.

13) nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,

14) każdy pracownik szkoły zwraca się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora,

15) nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem poprzez przydzielenie  opiekuna / opiekunów / osoby pełnoletnie wg przepisów wykonawczych Prawo Oświatowego. Obowiązki opiekunów określają odrębne przepisy.

3. Szkoła zgłasza Policji autokary wycieczkowe celem dokonania kontroli technicznej przed wyjazdem na wycieczkę.

4. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

§ 10

1. Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców,

4) samorząd uczniowski,

 

 

2. Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.

 

§ 11

1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.

2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu szkół,

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji,

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

3. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,

9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

10) występowanie do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

11) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,

12) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,

13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie warunków jego spełniania,

14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej,

15) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,

18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania,

19) ustala dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,

21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć,

22) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

4. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy należy w szczególności:

1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status pracowników samorządowych,

6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole,

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły,

8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,

10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka,

15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych,

16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument,

 

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.

 

§ 12

1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu rady pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły.

 

2. Zebrania rady pedagogicznej szkoły są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

3. Do jej kompetencji stanowiących należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5) podejmowanie decyzji o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu                   po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej                     i zgody rodziców,

6) może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców                  nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania,

7) może w wyjątkowych przypadkach wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych,

8) może jeden raz w ciągu całego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie dał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych,

9) podejmowanie uchwał w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

10) uchwalanie statutu  szkoły i wprowadzanie zmiany ( nowelizacje) do statutu,

11) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,

5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,

7) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania,

8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

9) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć

10) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,

11) opiniuje wnioski o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły,

12) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym  jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza,

13) opiniuje pracę dyrektora przy ustaleniu jego oceny pracy,

14) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego

 

5. Rada Pedagogiczna ponadto:

1) deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata                       na stanowisko dyrektora szkoły,

2)  przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut lub jego zmiany,

3) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli

4) może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji   dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

7. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

8. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonywania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór jest ostateczne.

9. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§ 13

 

1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. W skład rady rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców  z każdego oddziału szkolnego wchodzącego w skład szkoły.

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.

4. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

5. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego,

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole,

5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

6) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, rada rodziców przedstawia swoją opinię w ciągu 14 dni. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania,

7) opiniowanie eksperymentu pedagogicznego do wprowadzenia w szkole,

8) opiniowanie formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego

9) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

6. Rada rodziców może wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty.

7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.

8. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 14

 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada samorządu uczniowskiego.

2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

3. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.

4. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej, dyrektorowi szkoły i radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej o nazwie Puls szkoły,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów: samorządu i  szkolnej rady wolontariatu,

7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję Szkolnego Rzecznika Praw Dziecka.

5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

6. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.

 

 

 

 

 

§ 15 

 

1.Szkolny wolontariat wspiera funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły.

            1) umożliwia uczniom zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności, poszerza zasób wiedzy z zakresu problemów wykluczenia społecznego, niepełnosprawności, bezdomności.

2) przyczynia się do kształtowania postaw prospołecznych uczniów, stałej gotowości niesienia pomocy innym w różnych sytuacjach życiowych,

3) umożliwia wyjście naprzeciw potrzebom uczniów pochodzących z ubogich rodzin, których rodzice potrzebują pomocy i wsparcia.

2. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu w ramach Szkolnej Rady Wolontariatu.

3. Szkolna Rada Wolontariatu jest sekcją w ramach Samorządu Uczniowskiego.

4.Szkolna Rada Wolontariatu w szczególności:

            1) rozwiązuje trudności niektórych uczniów bez interwencji innych instytucji ( np., pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych, jednorazowe akcje pomocy materialnej ubogim uczniom)

            2) uczy wartości, jaką jest pomoc innym, wrażliwości oraz wzajemnej życzliwości poprzez:

a) udzielanie korepetycji uczniom z problemami w nauce,

b) zbiórka pieniędzy dla potrzebujących  uczniów szkoły, poprzez np. zorganizowanie loterii fantowej, szkolnej dyskoteki bądź uczniowskiej imprezy integracyjnej,

c) zbiórki podręczników i książek,

d) działania kulturalne: szkolne spektakle, tworzenie dekoracji, szkolnych gazetek głównie o tematyce humanitarnej,

            3) promuje ideę wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym.

5. W skład Szkolnej Rady Wolontariatu wchodzą:

            1) Koordynator Szkolnego Wolontariatu jako opiekun Rady,

            2) członkowie Rady – uczniowie szkoły.

Koordynator Szkolnego Wolontariatu kieruje działalnością Rady, reprezentuje ją                        na zewnątrz oraz współpracuje z centrami wolontariatu.

6. Do zadań Koordynatora Szkolnego Wolontariatu należy w szczególności:

            1) zainicjowanie powstania grupy,

            2) zachęcanie wolontariuszy do zaangażowania,

            3) szkolenie wolontariuszy,

            4) współpraca z rodzicami,

            5) wspieranie wolontariuszy,

            6) prowadzenie dla nich systematycznych spotkań i szkoleń,

            7) motywowanie w sytuacjach zniechęcenia.

7. Wolontariat organizowany w szkole stanowi płaszczyznę współpracy z innymi instytucjami w środowisku lokalnym – ośrodkiem pomocy społecznej, ośrodkiem kultury, biblioteką, placówkami opieki i wychowania.

8. Do działań podejmowanych w partnerstwie z innymi instytucjami należą w szczególności:

            1) zbiórki pieniędzy dla potrzebujących,

            2) pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych, zastępczych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym,

            3) współpraca z inspektorem TOZ; działania wolontariatu na rzecz zwierząt,

            4) organizacje imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym dla podopiecznych placówek funkcjonujących w środowisku lokalnym,

            5) przygotowywanie świątecznych paczek dla potrzebujących.

9.Członkiem wolontariatu może być każdy uczeń Szkoły.

10. Zasady pracy wolontariusza. Wolontariusz:

            1)  bierze udział w spotkaniach organizacyjnych organizowanych przez Koordynatora Szkolnego Wolontariatu,

            2) pracuje sumiennie i systematycznie,

            3) bierze udział w szkoleniach organizowanych przez Koordynatora Szkolnego Wolontariatu.

            4) godnie reprezentuje szkołę podczas uroczystości związanych z wolontariatem,

            5) zobowiązuje się dostarczyć zgodę rodziców w odpowiednim czasie przed planowaną jednorazową akcją, która odbywać się będzie w obecności Koordynatora Szkolnego Wolontariatu ( w takim wypadku konieczna jest dodatkowa zgoda rodziców),

11. Uczestnictwo w wolontariacie nie może mieć negatywnego wpływu na wyniki ucznia w nauce.

12. Warunkiem otrzymania wpisu na świadectwie za działalność w wolontariacie jest potwierdzenie koordynatora szkolnego wolontariatu.

13 .Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywacyjny, podkreślający uznanie dla jego działalności.

14. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontariatu i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VII Statutu szkoły.

15. Formy nagradzania wolontariatu:

            1) pochwała dyrektora na szkolnym apelu,

            2) przyznanie dyplomu za roczną pracę

            3) wyrażanie słownego uznania wobec zespołu klasowego,

            4) pisemne podziękowanie dla rodziców,

            5) wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki brał udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w co najmniej czterech działaniach szkolnych.

16. Szczegółowe zasady działania wolontariatu zawiera regulamin wolontariatu, będącym odrębnym dokumentem.

17.Sprawy sporne rozstrzyga dyrektor szkoły.

 

§ 16

1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania
w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy szkoły.

2. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach.

4. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentacje, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.

 

§ 17

1.      Konflikt miedzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:

1)      wychowawca klasy – w przypadku konfliktu między nauczycielami uczącymi w danej klasie, a uczniem danej klasy,

2)      Rzecznik Praw Ucznia,

3)      Dyrektor szkoły – jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy.

2.      Od orzeczenia dyrektora szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego szkołę.

3.      Odwołanie wnoszą strony, termin odwołania -14 dni od daty wydania orzeczenia.

4.      Konflikt między nauczycielami:

1)      postępowanie prowadzi dyrektor szkoły,

2)      w przypadkach nie do rozstrzygnięcia sporów przez dyrektora strony mogą, odwołać się do organu prowadzącego szkołę.

5. W przypadku sporu między Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

,

1)      prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji  należy do dyrektora szkoły,

2)      przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk,

3)      dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu,

4)      o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

 

6.      W przypadku sporu między organami szkoły, w których stroną jest dyrektor, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

7. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

8. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§ 18

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.

2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – nie więcej niż 27. Natomiast II-go etapu nie więcej niż 26 uczniów.

4. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci 3-5- letnich i 6- letnich.

5. Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych nie przekracza 25 wychowanków.

 

§ 19

Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych trwają 5 godzin zegarowych dziennie, a czas zajęć edukacyjnych wynosi do 30 minut.

§ 20

1. W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę gotowości dziecka 6-letniego do podjęcia nauki.

2. Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.

 

§ 21

1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

2.  Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny.

 

 

§ 22

1.      W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z:

1)      informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych

2)      języków obcych w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów

3)      wychowania fizycznego w oddziałach liczących powyżej 26 uczniów

       2. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt i chłopców. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

 

§ 23

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie:

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.

2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.

5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

6.W filii w Żegotach dopuszcza się organizację  nauczania w klasach łączonych:

    1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I, z wyjątkiem edukacji muzycznej, plastycznej i wychowania fizycznego prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami,

    2) w klasach II i III co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem edukacji plastycznej, muzycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia klas z innymi klasami

    3) w klasach IV - VII co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem edukacji plastycznej, muzycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia klas z innymi klasami

   4) obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie VIII, z wyjątkiem wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami.

 

§ 24

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do posiadanych środków finansowych.

2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.

3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określone są w „Procedurach i zasadach organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej”.

 

§ 25

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w szkole, a w przypadku filii powierza szczególnej opiece wychowawczej dwa oddziały klasowe.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.

4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 

§ 26

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.

3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

 

§ 27

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.

2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

3.  Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.

4. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy ani na ukończenie szkoły.

5. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii/etyki objęci są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi. 

 

§ 28

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

 

 

§ 29

 

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły, a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami, a szkołą wyższą.

2. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada dyrektor szkoły lub szkolny opiekun praktyk.

§ 30

1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.

2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,

2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych przedmiotów.

3. Biblioteka prowadzi szkolne centrum multimedialne.

4. Do zadań biblioteki należy:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych nośników cyfrowych itp.),

2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów,

3) doskonalenie warsztatu służby informacyjnej,

4) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek,

5) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych,

6) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:

1) uczniami, poprzez:

a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek,

b) informowanie o aktywności czytelniczej,

c) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,

d) umożliwienie korzystania z internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:

a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych i czasopism pedagogicznych,

b) organizowanie wystawek tematycznych,

c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki,

d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,

e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece,

f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa,

g) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych,

h) udostępnianie szkolnej filmoteki edukacyjnej,

3) rodzicami, poprzez:

a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,

b) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,

c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,

d) udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych dokumentów prawa szkolnego,

4) innymi bibliotekami, poprzez:

a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,

b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.,

c) wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych.

  6. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa uczniów oraz organizacji pracy biblioteki      znajdują się w regulaminie biblioteki stanowiący odrębny dokument.

 

§ 31

1.      Dla dzieci i uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych oraz dla uczniów wymagających opieki pedagogiczno-psychologicznej lub inne okoliczności w szkole funkcjonuje świetlica szkolna.

 

2.      Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

 

3.      Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

 

4.      W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

 

5.      Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii reprezentacji rodziców w zależności od potrzeb środowiska i możliwości szkoły.

 

6.      Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych.

 

7.      Do zadań świetlicy należy:

 

1)      Wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,

2)      Umożliwienie uczniom odrabiania pracy domowej,

3)      Upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny,

4)      Przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym,

5)      Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów,

6)      Wyrabianie u uczniów samodzielności,

7)      Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.

 

8.      Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:

 

1)      Zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów

2)      Zajęć utrwalających wiedzę,

3)      Gier i zabaw rozwijających,

4)      Zajęć ruchowych.

 

9.      Świetlica realizuje swoje zadania wg opiekuńczego, wychowawczego, dydaktycznego i profilaktycznego planu pracy szkoły obowiązującego w danym roku szkolnym i tygodniowego rozkładu zajęć.

 

10.  Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

 

 

11.  Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji świetlicy znajdują się w regulaminie świetlicy będącym odrębnym dokumentem.

 

§ 32

 

 

1.      Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni dla uczniów i pracowników szkoły.

2.      Do korzystania z posiłków uprawnieni są:

1)      uczniowie, wnoszący opłaty indywidualnie,

2)      uczniowie, których wyżywienie finansuje GOPS lub inni sponsorzy lub organizacje,

3)      pracownicy zatrudnieni w szkole,

4)      emeryci szkolni.

 

3.      Opłaty za obiady uiszcza się w sekretariacie szkoły do 10 następnego miesiąca.

 

4.      Z posiłków można korzystać tylko w stołówce. Szkoła nie prowadzi sprzedaży obiadów na wynos.

 

5.      W przypadku nieobecności ucznia w szkole dokonuje się odliczenia kosztów obiadów, pod warunkiem, że nastąpi zgłoszenie nieobecności najpóźniej do godziny 9.00 w dniu obiadu do intendenta.

 

6.      Odliczenie za niewykorzystane obiady następuje w formie równoważonego odpisu należności za wyżywienie w kolejnym miesiącu.

 

7.      Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 

8.      Szkoła może wystąpić do rady rodziców i innych instytucji i organizacji z prośbą o pokrycie w całości lub częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

 

§ 33

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:

1)      sale lekcyjne,

2)      bibliotekę,

3)      pracownię komputerową z dostępem do Internetu

4)      salę gimnastyczną,

5)      boisko sportowe ‘Orlik’,

6)      pracownię specjalistyczna,

7)      gabinet logopedyczny,

8)      gabinet pedagoga,

9)      pracownię nauczycieli,

10)  gabinet medycyny szkolnej,

11)  pracownię multimedialną,

12)  salę do gimnastyki korekcyjnej,

13)  2 świetlice szkolne,

14)  kuchnię i zaplecze kuchenne,

15)  szatnię,

16)  stołówkę,

 

§ 34

 

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.

2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej pracy, zgodnie z „Procedurami i zasadami udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej”.

 

§ 35

  1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu koordynację działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
  2. Głównym celem systemu jest pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień, i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu                             w przyszłości wyborów edukacyjnych i zawodowych.
  3. Cele szczegółowe:

1) zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów jakie człowiek może wykonywać,

2) uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości,

3) odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej, planowanie drogi edukacyjno-zawodowej na każdym etapie edukacji,

4) motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej szkoły i zawodu,

5) rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania,

6) kształtowanie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,

7) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie,

8) poznanie możliwych form zatrudnienia,

9) poznanie lokalnego rynku pracy,

10) poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego,

11) poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych,

12) diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych,

13) poznawanie różnych zawodów,

14) udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

       4. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:

            1) wspieranie uczniów w zakresie planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej,

            2) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży,

3) rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery,

4) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych                                            i zawodowych,

            5) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,

6) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów w świadomym wyborze szkoły,

7) wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny                                  i zawodowy uczniów,

8) współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu doradztwa zawodowego,

9) w zakresie współpracy z rodzicami:

            a) przedstawienie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych,

b) indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłoszą potrzebę doradztwa    zawodowego.

     5. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach:

            1) zajęć grupowych i indywidualnych ze szkolnym doradcą,

2) pogadanki, warsztaty, projekcja filmów edukacyjnych, prezentacje realizowane                      na godzinach wychowawczych,

3) spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów,

4) udzielanie informacji w zakresie wyboru dalszego kierunku kształcenia zawodu                         i planowania dalszej kariery zawodowej,

5) udzielanie indywidualnych porad  i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

6) wywiady i spotkania z absolwentami.

 

    6. Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje

1)      Pomocy w wyborze szkoły ponadpodstawowej,

2)      Poznawanie siebie, zawodów,

3)      Analizę rynku pracy i możliwości zatrudnienia,

4)       Indywidualna praca z uczniami mającymi problem z wyborem szkoły,

5)      Pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego,

6)      Konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów,

7)      Przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych.

      7. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez:

            1) szkolnego doradcę  zawodowego,

            2)wychowawców,

            3) nauczycieli przedmiotu,

            4) pedagoga szkolnego,

            5) bibliotekarzy,

6)pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. poradni psychologiczno-pedagogicznej, powiatowego urzędu pracy, mobilnego centrum informacji zawodowej),

7) rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów zawodowo-edukacyjnych.

       8. Zadanie szkolnego doradcy zawodowego:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe ora pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnienie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

3) prowadzenie zajęć wiązanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu                                  ora planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,

            4) koordynowanie działalności informacyjno- doradczej prowadzonej przez szkołę

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań                     w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

        9. Zadania pozostałych osób odpowiedzialnych:

1) prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych, rozmów indywidualnych celem   rozpoznania przez uczniów znaczenia zmiany w życiu, sposobów radzenia sobie                             ze stresem, roli motywacji oraz umiejętności współpracy,

            2) zaprezentowanie rodzicom założeń pracy informacyjno-doradczej na rzecz uczniów,

            3) zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami ludzkiej działalności zawodowej.

 

 

§ 36

 

1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lidzbarku Warmińskim oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 37

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach niepedagogicznych.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

 

§ 38

1. Dyrektor tworzy stanowisko kierownicze:

    1) kierownika filii,

    2) głównego księgowego.

2.Do zadań kierownika filii należy:

 

1)      Współpraca z dyrektorem Szkoły Podstawowej przy układaniu arkusza organizacyjnego filii, planu zajęć, programu profilaktyczno -  wychowawczego oraz przy układaniu budżetu placówki.

2)      Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem prawidłowej dokumentacji filii.

3)      Kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą filii szkoły i oddziału przedszkolnego.

4)      Prowadzenie obserwacji zajęć nauczycieli filii.

5)      Kierowanie pracą personelu obsługowego filii szkoły.

6)      Organizowanie zastępstw w przypadku nieobecności nauczyciela lub innego pracownika.

7)      Kontrolowanie na bieżąco prowadzenia dokumentacji filii szkoły, rozliczanie nauczycieli
z prowadzenia dyżurów, kontrolowanie działalności organizacji uczniowskich.

8)      Wnioskowanie do dyrektora o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom oraz nagród za osiągnięcia w pracy.

9)      Występowanie do dyrektora szkoły o  ukaranie nauczyciela lub pracownika obsługi w przypadku naruszenia przez nich dyscypliny pracy.

10)  Podejmowanie decyzji w sprawach pilnych.

11)  Podpisywanie dokumentów w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora używając własnej pieczątki.

12)  Dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy placówki.

13)  Współpraca z dyrektorem we wszystkich sprawach dotyczących działalności filii.

14)  Odpowiedzialność za majątek znajdujący się w placówce, za stan higieniczno-sanitarny obiektu.

3. Do zadań głównego księgowego należy:

1) prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej,

2) nadzór nad środkami pieniężnymi wszystkich organizacji szkolnych,

3) organizowanie pracy finansowej.

4. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności kierownika filii i głównego księgowego określa dyrektor szkoły.

 

§ 39

1. Do zadań wychowawcy klasy należy:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

4) organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,

b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania,

3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,

4) kształtowanie osobowości ucznia,

5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,

6) organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo,

8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego możliwościami i zainteresowaniami,

9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,

10) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,

11) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,

12) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły,

13) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia,

14) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,

15) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,

16) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych,

17) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej Zarządzeniami dyrektora szkoły,

18) współpracę z zespołem wychowawczym  i wdrażanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

19)  opracowanie planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału,

19) współpraca z biblioteką w celu rozbudzania potrzeby czytania u uczniów.

 

4. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.

5. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły w następujących przypadkach:

1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy,

2) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.

Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 14 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.

6. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem samorządu klasowego i klasowej rady rodziców.

7. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzja jest ostateczna.

§ 40

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;

3. Do zadań nauczyciela należy:

1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania,

3) właściwie organizować proces nauczania,

4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem oceniania,

5) dokonywać ewaluacji swojej pracy,

6) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie,

7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności,

8) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów,

9) indywidualizować proces nauczania,

10) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,

11) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły.

 

§ 41

1. Do zadań pedagoga należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego,

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

8) udzielanie różnych form pomocy  pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,

9) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,

10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

11) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie,

12) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lidzbarku Warm. i poradniami specjalistycznymi, kierując do nich za zgodą rodziców wszystkich potrzebujących uczniów,

13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi,

2. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej,

3) prowadzenie terapii logopedycznej  dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,

7) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,

8) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

 

§ 42

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

5) udzielanie informacji bibliotecznych,

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych,

7) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,

8) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów.

2. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców,

2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej,

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką,

4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego,

5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich zamiłowań i uzdolnień,

6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze,

7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.

 

§ 43

1. W szkole działają zespoły wychowawcze klas, składające się z nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w danym oddziale.

2. Do zadań zespołu wychowawczego klasy należy rozpatrywanie spraw wychowawczych oddziału, opracowywanie strategii pracy z uczniami danego oddziału z uwzględnieniem korelacji treści edukacyjnych,

3. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi wychowawca klasy.

 

 

§ 44

1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania wyników nauczania,

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia.

 

§ 45

1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania problemów wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów.

2. W skład zespołu wchodzą:

     1) pedagog,

2) wychowawcy klas,

3) w miarę potrzeb, inni nauczyciele.

3. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły.

4. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności:

1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów,

2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły,

3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej,

4) opracowanie programu wychowawczego szkoły i jego stała ewaluacja.

 

ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

 

§ 46

1. Rodzice mają obowiązek wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.

2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego                           i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.

3. Rodzice są zobowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych i interesowania się pracą domową,

4) interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją,

5) przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia,

6) dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka,

7) dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i szkole,

8) interesowania się zdrowiem dziecka i współpracy z pielęgniarką szkolną,

9)współpracy z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności,

10) pokrywania szkód materialnych umyślnie spowodowanych przez dziecko,

11) uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok harmonogramem zebrań,

12) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, a przebywającego czasowo za granicą),

13) rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu,

14) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego i pierwszego etapu edukacyjnego (do ukończenia 7 roku życia) opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu,

15) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły.

 

§ 47

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:

1) na pisemną prośbę lub osobisty odbiór rodziców,

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców                 i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.

2. W przypadku nieobecności wychowawcy uprawniony do zwolnienia ucznia jest dyrektor.

 

                                                                        § 48         

1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,

2) porad pedagoga szkolnego,                        

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,

5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań                             z nauczycielami ( zebrania).

6) znajomości statutu szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań szkoły, programu wychowawczego szkoły,

7) zgłaszania do programu wychowawczo- profilaktycznego swoich propozycji; wnioski                  i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego rady pedagogicznej,

8) współudziału w pracy wychowawczej,

9) znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje dyrektor szkoły po zebraniu rady pedagogicznej,

10) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. Przepisy te są omawiane na pierwszym zebraniu rodziców i w przypadkach wymagających ich znajomości,

11) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka- jego zachowania, postępów                      w nauce i przyczyn trudności ( uzyskiwanie informacji ma miejsce podczas zebrań rodziców, indywidualnego spotkania z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i miejsca spotkania, telefonicznie bądź pisemnie o frekwencji ucznia),

12) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka- porad udziela wychowawca, pedagog szkolny, doradca zawodowy i wszyscy nauczyciele i na ich wniosek Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

13) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: dyrektorowi szkoły, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem rady rodziców.

 

2. Do obowiązków rodziców należy:

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,

3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.

3. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez regulamin Rady Rodziców.

4. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniami, z wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy.

 

ROZDZIAŁ VII

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

 § 49

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

 

 

 § 50

1.      Uczeń może nosić dowolny strój codzienny.

2.      Codzienny strój ucznia powinien być estetyczny, stonowany, czysty i funkcjonalny.

3.      Uczeń zobowiązany jest do:

1)      Przestrzegania zasad higieny osobistej

2)      Dostosowania ubrań do warunków pogodowych

4.      Żaden element stroju ucznia nie może manifestować przynależności do subkultury.

5.      Strój codzienny powinien zakrywać ramiona, brzuch i plecy. 

6.      Nie można malować paznokci jaskrawymi kolorami i farbować włosów oraz stosować mocnego makijażu.

7.      W czasie wyznaczonych świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy.

8.      Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.

9.      W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zamienne sportowe o podeszwach niepozostawiających śladów.

10.  W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

 

§ 51

1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.

2. Uczeń ma także prawo do:

1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,

8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,

12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,

13) do bezpłatnego transportu zgodnie z przepisami wykonawczymi prawa oświatowego,

14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy i szkoły,

15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,

16) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze),

17) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów,

18) pomocy materialnej.

 

 § 52

1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:

1) wychowawcy klasy,

2) szkolnego Rzecznika Praw Dziecka,

3) Dyrektora szkoły.

2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.

3. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.

4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.

5. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 7 dni od daty jej złożenia.

6. Uczeń lub rodzice mogą odwołać się od decyzji dyrektora do kuratora oświaty w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji.

 

 § 53

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych regulaminach, a w szczególności:

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:

a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,

b) nie rozmawiać z innymi uczniami,

c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,

4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,

6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego lub złożonego ustnie wychowawcy klasy oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka – ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy,

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,

8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,

9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

10) dbania o piękno mowy ojczystej,

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego:

a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,

b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,

c) szanować poglądy i przekonania innych,

d) szanować godność i wolność drugiego człowieka,

e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu,

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp.,

14) nie używania narkotyków ani innych środków odurzających,

15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu,

16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,

17) nosić obowiązujący w szkole strój szkolny,

2.  Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.

 

§ 54

1.      Zasady korzystania  telefonów komórkowych i innych urządzeń przez uczniów:

 

1)      Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.

 

2)      Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów. Zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły, a także odpowiednim organom policji.

 

3)      Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą kierownika wycieczki oraz rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt .

 

4)      Na terenie szkoły obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i  innych urządzeń elektronicznych w czasie całego pobytu, tj. w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, przerw, pobytu w świetlicy, pobytu w bibliotece, a także przed i po skończonych zajęciach.

 

5)      Przed wejściem na teren szkoły uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować telefon komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny, w czasie pobytu na terenie szkoły telefon i inne urządzenia mają być wyłączone i schowane do plecaka/ torby, dotyczy to również słuchawek.

 

6)      W wyjątkowych sytuacjach uczeń za zgodą nauczyciela może skorzystać z telefonu komórkowego. W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez sekretariat szkoły oraz wychowawców klasy.

 

7)      Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący lekcje.

 

8)      Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub innych urządzeń elektronicznych jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej.

 

 

 

9)      Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły.

 

2.       Konsekwencje za nieprzestrzeganie regulaminu.

Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do „depozytu” znajdującego się w sekretariacie szkoły.

 

a)      po stwierdzeniu naruszenia w /w zasad przez ucznia nauczyciel zabiera aparat i do zakończenia danych zajęć edukacyjnych przechowuje go w klasie, podczas przerwy międzylekcyjnej nauczyciel oddaje telefon do „depozytu”,

b)      uczeń ma prawo przy nauczycielu wyjąć z telefonu kartę sim i kartę pamięci,

c)      aparat odbierają rodzice ucznia,

d)     wychowawca klasy udziela upomnienia uczniowi, który naruszył obowiązujące w szkole zasady korzystania z telefonów komórkowych i wpisuje odpowiednią liczbę punktów ujemnych z zachowania.

 

 

 § 55

1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrodę i wyróżnienie za:

            1) szczególne osiągnięcia w nauce,

            2) wzorową postawę,

            3) aktywny udział w życiu szkoły

4) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i zawodach      sportowych,

5) za frekwencję,

6) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole.

 

2.  Uczeń może otrzymać następujące nagrody:

1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy,

2) pochwałę ustną wychowawcy na zebraniu rodziców,

3) pochwałę ustną dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej

4) dyplom uznania,

5) pochwałę opiekuna organizacji uczniowskich,

6) nagrodę ufundowaną przez radę rodziców, samorząd uczniowski, organ prowadzący, władze oświatowe, instytucje i sponsorów.

3. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, samorządu uczniowskiego, rady rodziców po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

4. Uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem „ z wyróżnieniem”, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie i otrzymuje nagrodę książkową.

5. Nagrodę Wójta Gminy otrzymuje uczeń szkoły ( klas IV-VIII) który uzyskał najwyższą średnią ocen i wzorowe zachowanie.

6.Odwołanie się od przyznanej nagrody przysługuje uczniom, rodzicom oraz osobie nagrodzonej. Odwołanie od nagrody wnosi się do osoby, która przyznała nagrodę (wychowawca, dyrektor szkoły) w terminie 7 dni od ogłoszenia informacji o przyznanej nagrodzie, w formie pisemnej.

7.Odwołanie rozpatruje Komisja w składzie wychowawca, pedagog szkolny, w terminie 14 dni od dnia wniesienia odwołania.

8. Decyzja Komisji jest ostateczna.

 

 

 § 56

1. Za nie przestrzeganie przez ucznia obowiązków i zasad określonych w Statucie Szkoły i Regulaminie Uczniowskim przewiduje się następujące kary:

1) uwaga ustna nauczyciela i pisemna w dzienniku,

2)uwaga pisemna nauczyciela,

3) upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika,

4)pisemne upomnienie wychowawcy z powiadomieniem rodziców ucznia,

5) nagana wychowawcy z pisemnym uzasadnieniem skierowanym do dyrektora,

6) nagana dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców,

7)upomnienie lub nagana dyrektora szkoły,

8)upomnienie lub nagana dyrektora szkoły udzielona publiczne wobec uczniów,

9) wezwanie rodziców i udzielenie nagany wobec rodziców,

10) czasowe (za każdym razem określone) zawieszenie w wybranych prawach ucznia w tym do:

-reprezentowania szkoły w imprezach szkolnych i międzyszkolnych

-udziału w wycieczkach klasowych oraz imprezach klasowych i szkolnych,

-zawieszenie pomocy materialnej lub rzeczowej finansowanej przez szkołę.

11) na podstawie uchwały rady pedagogicznej dyrektor może wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

2. Kara wymierzana jest na wniosek:

            1) wychowawcy, nauczyciela, dyrektora, innego pracownika szkoły,

            2) rady pedagogicznej,

3. Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do :

            1) wystąpienia do dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze z wnioskiem o jej uzasadnienie,

            2) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze do rady pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy,

            3) odwołania się od decyzji rady pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze.

 

 

§ 57

1. O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do kuratora oświaty na wniosek rady pedagogicznej za:

1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia innych uczniów lub pracowników szkoły,

2)  rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków,

3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych,

4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego

5) kradzież,

6) wyłudzenie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo,

7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej,

8) czyny nieobyczajne,

9) stworzenie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby,

10) notoryczne łamanie postanowień Statutu szkoły mimo zastosowań wcześniejszych środków dyscyplinujących,

11) zniesławienie szkoły np. na stronie internetowej,

12) fałszowanie dokumentów szkolnych,

13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.

2. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienia do innej szkoły.

3. Decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice

4. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.

5. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji.

 

 

§ 58

Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

§ 59

W przypadku, gdy uczeń dopuścił się zdarzenia, które jest karane z mocy prawa, dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia organa ścigania.

 

§60

1. Uczeń pełnoletni może być skreślony z listy uczniów za naruszenie zasad współżycia społecznego, negatywne oddziaływanie na społeczność uczniowską, łamanie przepisów prawa wewnątrzszkolnego, które przejawia się poprzez:

1) nagminne wagary,

2) lekceważenie nauki, polegające na otrzymywaniu niedostatecznych ocen semestralnych z zajęć edukacyjnych oraz nieodpowiednich ocen zachowania,

3) dopuszczanie się czynów sprzecznych z prawem (kradzież, wymuszenia, pobicia, zastraszanie, fałszowanie dokumentów, agresja słowna)

4) palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie lub rozprowadzanie narkotyków,

5) toczące się przeciwko uczniowi postępowanie karne,

6) nie rokuje ukończenia szkoły.

2. Skreślenie z listy uczniów następuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

 

§ 61

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,            a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

§ 62

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie:

a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności,

c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w podpunktach a) i b).

2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:

1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności.

3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.

 

§ 63

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie.

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według zasad:

1) uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela,

2) rodzice uczniów na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

§ 64

1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

 

§ 65

1. Bieżące oceny w klasach IIII, bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz oceny końcowe, ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący 6

2) stopień bardzo dobry 5

3) stopień dobry 4

4) stopień dostateczny 3

5) stopień dopuszczający 2

6) stopień niedostateczny 1

2. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia:

+ (plus), poza stopniem celującym, lub – (minus), poza stopniem niedostatecznym.

3. Oceny bieżące wpisujemy do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne w pełnym brzmieniu.

4. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:

1)    stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a)      opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej z danego przedmiotu,

b)       biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania,

c)      uczestniczy i odnosi sukcesy  w pozaszkolnych formach aktywności związanych z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe),

d)     posiada wysoki ponadprzeciętny stopień aktywności fizycznej, duże umiejętności techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w międzyszkolnych zawodach sportowych,

2)    stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a)        opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie,

b)        sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami , rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę  do rozwiązywania zadań i problemów  w nowych sytuacjach,

c)         stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się  obowiązującą w danym przedmiocie terminologią, precyzyjnością i dojrzałością (odpowiednią do wieku)  wypowiedzi ustnych i pisemnych;

3)    stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a)      poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe  zadania teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach typowych z pomocą nauczyciela,

b)      stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie  w stopniu zadowalającym, popełnia nieliczne usterki stylistyczne;

4)    stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)      opanował zakres materiału programowego ograniczony do   treści podstawowych                   rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne miedzy treściami,

b)      rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne  o średnim stopniu trudności,

c)      posiada przeciętny  zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja i klarowność wypowiedzi,

5)    stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a)      posiada konieczne,  niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków i uogólnień,

b)      słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk,

c)      posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności w formułowaniu myśli,

6)    stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)      nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,

b)      nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim elementarnym stopniu trudności,

c)      nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności.

5. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w przedmiotowych zasadach oceniania.

6. Nauczyciele stosują następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

1) praca klasowa – rozumiana jako zaplanowane przez nauczyciela dłuższe samodzielne pisemne prace kontrolne uczniów przeprowadzane w szkole podczas zajęć edukacyjnych w celu sprawdzenia ich wiedzy i umiejętności, obejmujące materiał większy niż z trzech lekcji:

a) w jednym tygodniu mogą być najwyżej 3 takie prace, nie więcej niż jedna w ciągu dnia, zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem,

b) jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, to powinien to uczynić w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem.

7. Kryteria oceniania sprawdzianów:

100% - 95%    - celujący

94% - 85%      - bardzo dobry

84% - 70%      - dobry

69% - 51%      - dostateczny

50% - 33%      - dopuszczający

poniżej 33%    - niedostateczny

8. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

9. Nauczyciel obowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania wiadomości i umiejętności edukacyjnych ucznia.

10. Ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać w ciągu dwóch tygodni.

11. Uczniowie oraz rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka, podczas wywiadówek, których roczny harmonogram podaje dyrektor do 20 września oraz spotkań indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielem.

 

§ 66

 

1. Ocena zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy, stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków w Statucie Szkoły

 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców:

1)      o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.

2)      o warunkach i trybie otrzymania  wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 

1)      Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

2)      Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej

3)      Dbałość o honor i tradycje szkoły

4)      Dbałość o piękno mowy ojczystej

5)      Dbałość  o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

6)      Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

7)      Okazywanie szacunku innym osobom

 

 

4. Śródroczną, roczną i końcową  ocenę z zachowania w klasach IV-VIII, ustala się wg skali:

 

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie,

6) naganne.

 

5.   Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:

1)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

2)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły

 

6. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania.

 

7. Klasyfikacja roczna polega na ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie 23 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

8. Końcową oceną  z zachowania jest roczna ocena z zachowania w klasie programowo najwyższej

 

9.   Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,   w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

10. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, śródroczna, roczna i końcowa ocena z zachowania jest opisowa

 

11. W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową uwzględniającą spełnienie wymagań

 

12. W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów w klasach I-III stosuje się graficzne symbole opisów w dzienniku zajęć:

„+” oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia

„-„ oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia

 

 

13. Kryteria szczegółowe oceny zachowania

 

1)  Uczeń wywiązuje się z obowiązków

a) uczęszcza systematycznie i punktualnie na zajęcia lekcyjne

b) starannie przygotowuje się do zajęć

c) sumiennie odrabia prace domowe

d) uzupełnia braki wynikające z nieobecności w szkole

e) wykazuje aktywność podczas zajęć

f) rzetelnie wykonuje polecenia nauczycieli

g) nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć lekcyjnych

h) dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot sprawdzianów, książek do biblioteki , prac itp)

 

2)  Uczeń postępuje zgodnie z dobrem społeczności

a) aktywnie uczestniczy w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska

b) szanuje mienie szkolne, własność swoją i cudzą

c) pomaga w wykonywaniu dekoracji

d) uczestniczy w pracach Samorządu klasowego

e) wywiązuje się z obowiązków dyżurnego

f) pomaga kolegom w nauce

g) pracuje samodzielnie, nie ściąga, nie kłamie

 

3)  Dba o honor i tradycje szkoły

a) przychodzi w stroju galowym na uroczystości szkolne, koncerty, konkursy

b) zachowuje powagę podczas ceremoniału szkolnego (wprowadzenie flagi, śpiewanie hymnu)

c) właściwie zachowuje się podczas występów, inscenizacji, akademii itp.

 

4) Dba o piękno mowy ojczystej

a) nie używa wulgaryzmów w języku mówionym i pisanym

b) kulturalnie odpowiada na pytania nauczycieli i innych pracowników

c) swoimi wypowiedziami nie sprawia przykrości innym osobom

d) wita się w sposób akceptowany przez drugą osobę

 

5)  Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

a) w każdej sytuacji przestrzega zasad bezpieczeństwa

b) wyraża sprzeciw wobec przejawów niewłaściwego zachowania

c) nie stosuje przemocy fizycznej i psychicznej

d) jest zawsze czysty i stosownie ubrany

e) nosi obuwie na zmianę, odpowiedni strój gimnastyczny

 

6)  Godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią

a) przestrzega regulaminów (sal, wycieczek)

b) stosownie zachowuje się w teatrze, kinie, muzeum, podczas koncertów itp.

c) zgodnie bawi się z rówieśnikami, nie przeszkadza innym w zabawie

d) kulturalnie odnosi się do osób dorosłych i kolegów

e) używa zwrotów grzecznościowych

f) dokonuje krytycznej samooceny swojego zachowania

g) panuje nad negatywnymi emocjami

 

7)  Okazuje szacunek innym osobom

a) szanuje przekonania innych osób

b) nie przerywa wypowiedzi i nie narzuca swojego zdania

c) nie wyśmiewa się z kolegów, koleżanek, osób niepełnosprawnych

d) wykazuje dobrą wolę i stara się rozwiązywać konflikty we właściwy sposób

e) toleruje odmienność wyglądu i ubioru

 

14.  Wymagania na poszczególne oceny

 

1)      Ocenę wzorową z zachowania otrzymuje uczeń, który:

 

a)      Wyróżnia się swym zachowaniem i postępuje zgodnie z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego. Szanuje mienie szkolne i społeczne.

b)      Stara się osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce na miarę swoich możliwości. Jest bardzo sumienny, wytrwały i samodzielny w nauce.

c)      Chętnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia

d)     Ma frekwencję bez zastrzeżeń - nie ma godzin nieusprawiedliwionych.

e)      Godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz poprzez udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich, gminnych,  ogólnopolskich .

f)       Bardzo aktywnie uczestniczy w życiu szkoły – bardzo często bierze udział w wielu akademiach i imprezach szkolnych.

g)      Ma godny naśladowania stosunek do osób dorosłych i kolegów i z szacunkiem odnosi się do pracowników szkoły.

h)      Jest tolerancyjny i szanuje godność osobistą innych.

i)        Jest bardzo koleżeński i życzliwy; organizuje  pomoc w nauce dla słabszych uczniów.

j)        Posiada wysoką kulturę języka,  nie używa wulgaryzmów.

k)      Zawsze jest uczciwy i prawdomówny.

l)        Reaguje na wszelkie przejawy agresji i przemocy.

m)    Cechuje go dbałość o zdrowie, higienę i estetykę.

n)      Nie ulega nałogom.

o)      Przestrzega wszystkich regulaminów.

 

 

2.      Ocenę bardzo dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który:

 

a)      Zachowuje się bardzo dobrze i postępuje zgodnie z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego. Szanuje mienie szkolne i społeczne.

b)      Stara się osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce na miarę swoich możliwości. Jest sumienny, wytrwały i samodzielny w nauce.

c)      Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia.

d)     Ma frekwencję bardzo dobrą – tylko 1 godzina nieusprawiedliwiona w semestrze.

e)      Bierze udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

f)       Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły – często bierze udział w akademiach i imprezach szkolnych.

g)      Ma wyróżniający się stosunek do osób dorosłych i kolegów, z szacunkiem odnosi się do pracowników szkoły.

h)      Jest tolerancyjny i szanuje godność osobistą innych.

i)        Jest koleżeński i życzliwy; stara się zorganizować  pomoc w nauce dla słabszych uczniów.

j)        Zachowuje kulturę języka, nie używa wulgaryzmów i nie przeklina.

k)      Stara się przeciwstawić przejawom wulgarności i zła.

l)        Jest uczciwy i prawdomówny.

m)    Reaguje na zło.

n)      Cechuje go dbałość o zdrowie, higienę i estetykę.

o)      Nie ulega nałogom.

p)      Stara się przestrzegać wszystkich regulaminów

 

 

3.      Ocenę dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który:

 

a)      Zachowuje się dobrze i stara się postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego. Szanuje mienie szkolne i społeczne.

b)      Stara się osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce na miarę swoich możliwości. Czasami jest nieprzygotowany do lekcji  (brak zadania domowego, brak podręcznika, ćwiczeń, zeszytów przedmiotowych, przyborów , materiałów na zajęcia oraz stroju sportowego)

c)      Pomimo zachęty nauczycieli nie rozwija swoich zainteresowań i zdolności.

d)     Ma frekwencję dobrą – może mieć do 7 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze.

e)      W miarę aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych.

f)       Nie podejmuje samodzielnych działań na rzecz klasy i szkoły, ale na polecenie nauczyciela wykonuje powierzone mu zadania sumiennie.

g)      Ma prawidłowy stosunek do osób dorosłych i kolegów, z szacunkiem odnosi się do pracowników szkoły.

h)      Stara się być tolerancyjny i szanować godność osobistą innych.

i)        Często jest koleżeński i życzliwy.

j)        Zachowuje kulturę języka, nie używa wulgaryzmów i nie przeklina.

k)      Nie jest obojętny wobec przemocy w szkole – powiadamia nauczyciela o istniejących zagrożeniach.

l)        Stara się być uczciwy i prawdomówny.

m)    Reaguje na zło.

n)      Cechuje go dbałość o zdrowie, higienę i estetykę.

o)      Nie ulega nałogom.

p)      Zazwyczaj stara się przestrzegać wszystkich regulaminów.

 

 

 

4.      Ocenę poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, który:

 

a)      Zachowuje się poprawnie i stara się postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego. Stara się szanować mienie szkolne i społeczne.

b)      Stara się osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce na miarę swoich możliwości. Często jednak jest nieprzygotowany do lekcji (brak zadania domowego, brak podręcznika, ćwiczeń, zeszytów przedmiotowych, przyborów, materiałów na zajęcia oraz stroju sportowego).

c)      Pomimo zachęty nauczycieli nie rozwija swoich zainteresowań i zdolności.

d)     Ma frekwencję poprawną – może mieć do 15 godzin nieusprawiedliwionych oraz do 5 spóźnień w semestrze.

e)      Przeważnie spełnia wymagania obowiązków szkolnych - osiąga pozytywne wyniki w nauce - może mieć oceny niedostateczne, ale wynikające z trudności w opanowaniu materiału.

f)       Nie podejmuje samodzielnych działań na rzecz klasy i szkoły.

g)      Stara się właściwie zachowywać w stosunku do swoich kolegów i wszystkich pracowników szkoły.

h)      Stara się być tolerancyjny i szanować godność osobistą innych.

i)        Czasami jest koleżeński i życzliwy.

j)        Prezentuje poprawny sposób bycia i kulturę słowa, stara się nie używać wulgaryzmów i nie przeklinać.

k)      Nie jest obojętny wobec przemocy w szkole – powiadamia nauczyciela o istniejących zagrożeniach.

l)        Stara się wykazywać uczciwością i prawdomównością.

m)    Stara się reagować na zło.

n)      Stara się dbać o zdrowie, higienę i estetykę.

o)      Nie ulega nałogom.

p)      Stara się przestrzegać wszystkich regulaminów

 

 

 

5.      Ocenę nieodpowiednią z zachowania otrzymuje uczeń, który:

 

a)      Zachowuje się nieodpowiednie i nie postępuje zgodnie z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego. Często niszczy mienie szkolne i społeczne.

b)      Nie stara się osiągnąć w nauce wyników na miarę swoich możliwości. Lekceważy pomoc nauczyciela. Jest bardzo często nieprzygotowany do zajęć (brak zadania domowego, brak podręcznika, ćwiczeń, zeszytów przedmiotowych, przyborów , materiałów na zajęcia oraz stroju sportowego).

c)      Pomimo zachęty nauczycieli nie rozwija swoich zainteresowań i zdolności.

d)     Ma złą frekwencję – ma więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych, a liczba spóźnień przekracza 10 spóźnień w semestrze.

e)      Nie spełnia wymagań obowiązków szkolnych - nie wykonuje poleceń nauczycieli. Przeszkadza w prowadzeniu zajęć.

f)       Nie podejmuje żadnych działań na rzecz klasy i szkoły.

g)      Zachowuje się nieodpowiednio - popada w konflikty z nauczycielami, kolegami oraz innymi pracownikami szkoły.

h)      Nie jest tolerancyjny i nie szanuje godności osobistej innych.

i)        Bardzo rzadko jest koleżeński i życzliwy.

j)        Przeklina i używa wulgaryzmów.

k)      Jest agresywny w stosunku do innych. Bierze udział w bójkach.

l)        Nie jest uczciwy i prawdomówny.

m)    Prowokuje kolegów do złych uczynków.

n)      Nie dba o zdrowie, higienę i estetykę.

o)      Nie ulega nałogom.

p)      Rzadko przestrzega wszystkich regulaminów

 

 

6.      Ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczeń, który:

 

a)      Zachowuje się nagannie i nie postępuje zgodnie z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego. Często świadomie i celowo niszczy mienie szkolne i społeczne.

b)      Nie stara się osiągnąć w nauce wyników na miarę swoich możliwości. Lekceważy pomoc nauczyciela. Jest prawie zawsze nieprzygotowany do zajęć  (brak zadania domowego, brak podręcznika, ćwiczeń, zeszytów przedmiotowych, przyborów, materiałów na zajęcia oraz stroju sportowego).

c)       Pomimo zachęty nauczycieli nie rozwija swoich zainteresowań i zdolności.

d)     Ma frekwencję bardzo złą – wagaruje, ma więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych, a liczba spóźnień przekracza 15 spóźnień w semestrze.

e)      Nie spełnia wymagań obowiązków szkolnych - nie wykonuje poleceń nauczycieli. Przeszkadza w prowadzeniu zajęć.

f)       Nigdy nie podejmuje żadnych działań na rzecz klasy i szkoły.

g)      Zachowuje się nagannie- bardzo często świadomie i celowo popada w konflikty z nauczycielami, kolegami oraz innymi pracownikami szkoły.

h)      Nie jest tolerancyjny i nie szanuje godności osobistej innych.

i)        Nie jest koleżeński i życzliwy.

j)        Bardzo często i świadomie używa wulgarnego słownictwa w stosunku do innych

k)      Jest bardzo agresywny w stosunku do innych.

l)        Kłamie, wyłudza pieniądze, zastrasza innych.

m)    Inicjuje bójki.

n)      Lekceważy zasady bezpieczeństwa i higieny (stwarza sytuacje groźne dla zdrowia).

o)      Ulega nałogom.

p)      lekceważy wszystkie regulaminy

 

 

 

15. Wychowawca klasy na bieżąco (na zajęciach z wychowawcą) dokonuje analizy i oceny zachowania uczniów i wskazuje im możliwości osiągnięcia lepszych wyników.

 

16. Ocena wychowawcy wspierana jest ocenianiem bieżącym zachowania ucznia,  opartym na systemie punktowym. Punktacja nie jest głównym kryterium oceny, ma za zadanie ułatwić wychowawcy wystawienie oceny.

 

17. Semestralną i końcową ocenę zachowania w klasach IV-VIII ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę.

1)      Samoocenę ucznia rozumianą jako prawo wyrażenia opinii o własnym zachowaniu i postępowaniu,

2)      Ocenę zespołu klasowego, rozumianą jako opinię uczniów danej klasy sformułowaną w toku dyskusji,

3)      Opinię Rady Pedagogicznej na temat ucznia,

4)      Wynik punktowy zachowania wyliczony na podstawie tabel 1 i 2.

 

18. Uczeń na początku roku szkolnego otrzymuje 70 punktów i w semestrze może uzyskać punkty dodatkowe lub stracić punkty.

 

19. Wychowawca ustalając ocenę z zachowania bierze pod uwagę następujące wymagania, stosując system punktowania dodatni i ujemy, przy czym w przypadku zachowań wykluczających się w tabelach, wychowawca przyznaje tylko punkty dodatnie lub tylko punkty ujemne.

 

20. Punktacja podsumowująca ocenę semestralną i końcoworoczną (zgodnie z tabelami 1,2)

 

130 punktów – 154 punktów           wzorowe

106 punktów  – 129 punktów          bardzo dobre

65 punktów    – 105 punktów          dobre

40 punktów    – 64 punktów            poprawne

21 punktów    – 39 punktów            nieodpowiednie

1 punkt           – 20 punktów            naganne

 

 

 

Tabela 1. Uczeń może uzyskać punkty w następujący sposób

 

OBSZAR

UCZEŃ:

PUNKTY

DODATNIE

 

 

Stosunek do obowiązku szkolnego

Przejawia aktywność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, chętnie uczestniczy w zajęciach szkolnych

0p-3p

Rozwija swoje zainteresowania (uczestnictwo w kołach zainteresowań, wykonywanie prac dodatkowych)

0p-3p

Wypełnia obowiązki szkolne – jest przygotowany do zajęć, odrabia prace domowe, przynosi przybory i materiały potrzebne na zajęcia, w terminie usprawiedliwia nieobecności

0p-3p

Chętnie bierze udział w  konkursach szkolnych i pozaszkolnych

0p-3p

Jest punktualny

0p-3p

Systematycznie uczęszcza na zajęcia

0p-3p

Przestrzega regulaminów pracowni oraz innych pomieszczeń szkolnych

0p-3p

Rzetelnie wykonuje polecenia nauczycieli

0p-3p

Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności

Bierze aktywny udział w organizacji imprez klasowych, szkolnych, środowiskowych

0p-3p

Bierze udział w działalności organizacji szkolnych

0p-3p

Jest uwrażliwiony na potrzeby innych, chętnie pomaga innym, jest wolontariuszem

0p-3p

Wykazuje się aktywnością i pomysłowością przyczyniającą się do rozwoju szkoły i społeczności szkolnej np. zgłasza ciekawe inicjatywy

0p-3p

Troszczy się o mienie indywidualne i społeczne

0p-3p

Dbałość o honor i tradycje szkoły

Na odpowiednich uroczystościach posiada strój galowy

0p-3p

Szanuje symbole narodowe i ceremoniał szkolny, np. jest członkiem pocztu sztandarowego itp

0p-3p

Dbałość o piękno mowy ojczystej

Wysławia się poprawną polszczyzną, nie używa wulgaryzmów

0p-3p

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

Odpowiednio reaguje na niewłaściwe zachowania

0p-3p

W każdej sytuacji przestrzega zasad bezpieczeństwa

0p-3p

Ma schludny wygląd

0p-3p

Zachowuje porządek w swoim otoczeniu – na ławce, w  klasie, szkole, na boisku

0p-3p

Godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią

Kulturalnie odnosi się do innych, używa zwrotów grzecznościowych, panuje nad emocjami

0p-3p

Przestrzega regulaminów, stosownie zachowuje się w miejscach publicznych, placówkach kultury

0p-3p

Szacunek dla innych

Zachowuje się z szacunkiem wobec kolegów i osób starszych

 

0p-3p

Jest tolerancyjny wobec innych ludzi

0p-3p

 

 

 

Tabela 2. Uczeń może stracić punkty w następujący sposób

 

OBSZAR

UCZEŃ:

PUNKTY UJEMNE

 

 

Stosunek do obowiązku szkolnego

Notorycznie nie przygotowuje się do zajęć, wykroczył poza możliwości nieprzygotowania określone przez WZO i PZO

(-3)p – 0p

Nie respektuje terminów oddawania prac

(-3)p– 0p

Samowolnie opuszcza zajęcia, wagaruje

(-3)p – 0p

Nie przestrzega regulaminów pracowni i szkoły

(-3)p – 0p

Ma lekceważący stosunek do przedmiotu