KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

KLAUZULA INFORMACYJNA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH

 

Monitoring wizyjny Szkoły Podstawowej w Kiwitach”

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

 

1.       Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze „Monitoring wizyjny” jest Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa w Kiwitach z siedzibą w Kiwitach 63a, 11-106 Kiwity.

2.       Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Kiwitach jest Maciej Żołnowski, kontakt:  inspektor@cbi24.pl

3.       Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia Szkoły Podstawowej w Kiwitach.

4.       Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: teren szkolny przed wejściem głównym do budynku, korytarze budynku.

5.       O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).

6.       Odbiorcą danych osobowych będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

7.       Dane osobowe nie będą  przekazywane do państw trzecich.

8.       Dane osobowe z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.

9.       Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.   Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.